obs De Octopus Eenrum
In het kader van het KindCentrum zijn we bezig onze visie opnieuw onder de loep te nemen. Het integreren van kinderopvang en de peuterspeelzaal met het onderwijs vraagt een hernieuwde blik. Het projectplan KindCentrum geeft richting waarbij we met de verschillende teams het padagogisch fundament als eerste besproken wordt. Dit is de basis voor de samenwerking.

Visie De Octopus (in het schooljaar 2018-2019 volgt er nieuwe visie en missie en pedagogisch fundament)

Intellectuele, sociale, emotionele, fysieke en creatieve ontwikkeling zijn de aspecten die bijdragen aan een harmonieuze ontplooiing van elk kind.
Deze ontplooiing gebeurt op De Octopus binnen een pedagogisch klimaat waarin normen en waarden een belangrijke plaats innemen.
Hierdoor wordt een veilige schoolomgeving gecreëerd waarbinnen elk kind uitgedaagd wordt om via kennisoverdracht en zelfontdekkend leren het voor hem of haar hoogst mogelijke resultaat te bereiken.

  
Onderwijskundige onderbouwing van de visie

Het hoofddoel van ons onderwijs is nog steeds dat kinderen iets leren. Dit leren moet effectief gebeuren. De instructie zal daarom duidelijk en uitdagend zijn. Er vindt interactie plaats, zodat leerlingen van elkaars oplossingsmogelijkheden kunnen leren. De instructie wordt veelal klassikaal gegeven  evenals de verwerking van de basisstof.
Er zal verlengde instructie gegeven worden aan leerlingen die dat nodig hebben en leerlingen die meer aan kunnen, zullen na een eventuele verkorte instructie gestimuleerd worden om  “zelfontdekkend” aan de slag te gaan.

Na instructie en basisstof gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk op hun eigen niveau met verrijkings- of herhalingsstof. Zelfstandigheid en elkaar helpen zijn daarbij belangrijke factoren. De leerkracht heeft dan tijd om extra aandacht te besteden aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of juist aan leerlingen die “ meer” aankunnen. De school streeft naar adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs is: binnen het reguliere onderwijs mogelijkheden creëren, waardoor leerlingen meer de kans krijgen om op een eigen manier en in het eigen tempo kennis op te doen. “Adaptief” komt van het woord adaptatie dat “passend” of “erbij passend” betekent. Adaptief onderwijs gaat uit van de capaciteiten van de leerling en probeert daarbij aan te sluiten.

 

Pedagogische onderbouwing van de visie

Een pedagogisch klimaat van respect, vertrouwen en veiligheid loopt als een rode draad door het onderwijs van onze school. Vanaf groep 1 willen we graag dat leerlingen weten, dat ze op school veilig zijn, dat ze gerespecteerd en gewaardeerd worden om wat ze zijn en dat ze leerkrachten in vertrouwen kunnen nemen.
Dit komt naar voren in:
 
 - het houden van groepsgesprekken over normen enwaarden,
  - adequaat optreden van leerkrachten bij ongewenst gedrag,
  - aandacht geven aan en stimuleren van positief gedrag.
  - serieus omgaan met klachten van kinderen,
  - rekening houden met de mening en opvattingen van de kinderen,
  - het bewust aandacht besteden aan sociale vaardigheden.

Vanaf groep 1 wordt de leerlingen geleerd, daar waar mogelijk, zelfstandig te werken en elkaar te helpen. Het ene vak  nodigt daartoe meer uit dan het andere. De wereldoriënterende vakken bieden mogelijkheden om te discussiëren, stelling te nemen, kritisch te zijn.
Dit vergt een speciale attitude van de leerkracht, die hierbij afwisselend discussieleider, kennisoverdrager of toehoorder is.


Pedagogische cirkel

Vanuit de visie zijn de teams aan de slag gegaan met het pedagogisch fundament wat visueel is gemaakt door de pedagogische cirkel. In de pedagogische cirkel staat in het midden onze kernwaarden. De volgende cirkel bestaat uit de houding die daarbij hoort en de buitenste cirkel beschrijft het gewenste gedrag.