obs De Octopus Eenrum

Pestprotocol

Pesten

Op elke school en situaties waar mensen bij elkaar zijn, komt pestgedrag voor. De opdracht aan ons is om dat te bestrijden en een positief klimaat te creëren waar pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 
Wat is het
Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer leerlingen bewust proberen een andere leerling, fysiek of verbaal schade toe te brengen. De macht ongelijk verdeeld.
Pesten hoort bij “sociale onveiligheid”, daartoe behoren bijv. ook fysieke en verbale agressie en discriminatie. Pesten onderscheidt zich van die incidentensoorten, omdat het indringende en langdurige gevolgen kan hebben voor de gepeste, (maar ook voor de pester), omstanders en de leerprestaties en sfeer op school.

Wat doen we
De lijn op onze school is dat we t.a.v. pesten als school werken aan preventie, tijdig signaleren, adequaat ingrijpen, nazorg en monitoring.
 
We werken aan een positief klimaat, waarin we kinderen positief  benaderen en accenten leggen op zaken die goed gaan. Tevens zorgen we voor een heldere structuur met goede afspraken om zo het pesten te voorkomen. We werken dagelijks aan dit veilige klimaat en zijn we scherp op signalen die kunnen wijzen om onveilige- en pestsituaties.
Iedere groep start het jaar met afspraken hoe we met elkaar omgaan. Kinderen bedenken dit zelf, het wordt opgeschreven en ondertekend. De kleuters plakken een handje.  Mocht pesten worden gesignaleerd dan gebruiken we het Pestprotocol.
Hoe kinderen veiligheid beleven meten we met ons volgsysteem ZIEN!

Hier vindt u een link naar het protocol pesten