IKC De Linde/obs De Octopus

Nieuwe naam KindCentrum!

Herhaalde oproep! 11 april 2019

Datum: 11 april 2019
 
Betreft: inzending nieuwe naam KindCentrum
 
Dag ouder, verzorger, inwoner van Eenrum en/of
Mensingeweer en andere belangstellenden van KindCentrum Eenrum.
 
In januari hebben we een oproep gedaan voor een nieuwe naam voor het KindCentrum. Langs deze weg willen we ook nog  alle 9 inzenders hartelijk danken!
 
Ondanks dat de inzendingen voldeden aan de criteria, hebben we uiteindelijk geen definitieve naam gekozen. Er was onvoldoende brede draagvlak voor één van de namen.
 
Vandaar dat de werkgroep heeft besloten een nieuwe oproep te doen en een beroep te doen op de denkkracht van de omgeving.
 
Zoals u ongetwijfeld weet vormen peuterspeelzaal Het Kwetternest, Kinderopvang Kids2b, obs De Octopus en het Centrum voor Jeugd en Gezin, consultatiebureau samen het KindCentrum. Daarnaast wordt ook al  samengewerkt met muziekvereniging Orpheus en theaterschool De Wonderboom.
 
Vanuit onze visie en missie streven we naar verregaande samenwerking, omdat we denken dat we samen meer voor de kinderen kunnen betekenen dan los van elkaar. Vandaar dat we ook een Integraal KindCentrum worden.
 
Onze missie is dan ook:
 "Het Kindcentrum is een veilige en uitdagende plek waar alle kinderen worden uitgedaagd om zelf de wereld te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen.  Alle onderdelen in het Kindcentrum leveren samen meer op dan afzonderlijk." (zie www.octopuseenrum.nl  voor de volledige visie en missie)
 
We willen graag de kinderen laten ontwikkelen in een natuurlijke omgeving door spelenderwijs te leren. Deze natuurlijk omgeving uit zich o.a. in de moestuin, nieuwe buitenomgeving maar ook in het thema "forest" zoals in het kleurengebruik van het KindCentrum.
 
Het gebouw van De Octopus is prachtig verbouwd en zal op vrijdag 6 september geopend worden. Tijdstip is nog niet bekend.
 
We hopen dat u wilt meedenken over een nieuwe naam. De volledige procedure, de namen van de werkgroepleden en andere informatie kunt u vinden op de website van De Octopus.
 
U kunt tot vrijdag 10 meil uw naam voor het KindCentrum inleveren in de (digitale) brievenbus van De Octopus. Graag onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer met daarbij de motivatie voor uw keuze. Hieronder de criteria waar uw inzending aan moet voldoen. De naam moet:
 
 • aansluiten bij het profiel (visie/missie) van het KindCentrum
 • Geen naam van een persoon zijn
 • Het woord "KindCentrum" of "IKC (Integraal KindCentrum)" bevatten
 • kort en krachtig zijn
 
We zijn zeer benieuwd naar alle inzendingen!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroepleden.
Met vriendelijke groet, Peter Loonstra


--------------------


Op 11 januari ontvangen alle inwoners van Eenrum en Mensingeweer een flyer met daarop een oproep om een nieuwe naam te bedenken voor het KindCentrum.

Alle ouders van de peuterspeelzaal en Kids2b locatie Eenrum en De Octopus worden hiervan ook op de hoogte gebracht. Tot 20 januari kunnen de namen aangeleverd worden. We zijn zeer benieuwd naar de inzendingen!


Hieronder de brief met de oproep, de werkgroepleden en de procedure  en daaronder onze visie en missie en ambities KindCentrum. We zijn zeer benieuwd naar de inzendingen!

------------------------

Naamgeving KindCentrum brief

Datum: 11 januari 2019
 
Betreft: oproep bedenken nieuwe naam KindCentrum
 
 
Dag ouder, verzorger, inwoner van Eenrum en/of Mensingeweer en andere belangstellenden van KindCentrum Eenrum.
 
Zoals u ongetwijfeld weet vormen peuterspeelzaal Het Kwetternest, Kinderopvang Kids2b, obs De Octopus en het Centrum voor Jeugd en Gezin samen het KindCentrum. Daarnaast wordt ook al  samengewerkt met muziekvereniging Orpheus en theaterschool De Wonderboom.
 
Vanuit onze visie en missie streven we naar verregaande samenwerking, omdat we denken dat we samen meer voor de kinderen kunnen betekenen dan los van elkaar. Vandaar dat we ook een Integraal KindCentrum worden.
 
Onze missie is dan ook:
 "Het Kindcentrum is een veilige en uitdagende plek waar alle kinderen worden uitgedaagd om zelf de wereld te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen.  Alle onderdelen in het Kindcentrum leveren samen meer op dan afzonderlijk." (zie www.octopuseenrum.nl  voor de volledige visie en missie)
 
Het gebouw van De Octopus is prachtig verbouwd en over een tweetal weken zal het opgeleverd  worden. Dat betekent dat we binnenkort het mooie nieuwe Kindcentrum kunnen openen. Deze nieuwe samenwerking zien we al op de werkvloer, maar nog niet aan de buitenkant. Vandaar dat we ook onze huisstijl willen aanpassen. Middels een nieuwe naam, deze nieuwe samenwerking dan ook willen bekrachtigen. De huidige huisstijl zoals rechtsboven te vinden op deze brief, is in principe een tijdelijke.
 
Daarom nemen we afscheid van de oude namen en vragen we u om mee te denken over een nieuwe naam. Daarnaast zullen we natuurlijk ook alle kinderen hierin betrekken. Dit zullen we via de leerlingenraad en klassen/groepen gaan oppakken.
 
We hopen dat u wilt meedenken over een nieuwe naam. De volledige procedure, de namen van de werkgroepleden en andere informatie kunt u vinden op de website van De Octopus.
 
U kunt tot 20 januari uw naam voor het KindCentrum inleveren in de (digitale) brievenbus van De Octopus. Graag onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer met daarbij de motivatie voor uw keuze. Hieronder de criteria waar uw inzending aan moet voldoen. De naam moet:
 
 • aansluiten bij het profiel (visie/missie) van het KindCentrum
 • aansluiten bij de omgeving van het KindCentrum (doelgroepen, locatie, wijk)
 • Geen naam van een persoon zijn
 • Het woord "KindCentrum" of "IKC (Integraal KindCentrum)" bevatten
 • kort en krachtig zijn
 
We zijn zeer benieuwd naar alle inzendingen!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroepleden.
Met vriendelijke groet, Peter Loonstra---------------
 
Naamgeving KindCentrum Procedure
Omdat we straks samensmelten tot een KindCentrum, is het goed om onder een nieuwe naam gezamenlijk verder te gaan.
Voorwaarden voor welslagen
Over het algemeen heeft het aanslaan van een nieuwe naam pas kans van slagen als er ook daadwerkelijk en duidelijk zichtbaar een (deels) nieuwe KindCentrum staat. Daarom moet liefst aan drie voorwaarden (minimaal "two out of three") worden voldaan, namelijk:
 1. Er is sprake van een nieuw gebouw, liefst ook nog op een nieuwe locatie. Suboptimaal is een verhuizing naar een bestaand gebouw op een nieuwe locatie of grondige (zichtbare) verbouwing van huidige gebouw op bestaande locatie.
 2. Er is sprake van een nieuwe directeur en/of een grondig vernieuwd team. Als de vernieuwing in de afgelopen 2 a 3 jaar heeft plaats gevonden, kan dit doorgaans nog als nieuw worden gepresenteerd.
 3. Er is sprake van een nieuw onderwijsconcept of een nieuwe onderwijsaanpak, zodanig dat er voor ouders en kinderen in het onderwijs ook daadwerkelijk iets ten positieve gaat veranderen of al veranderd is.
Aan alle 3 de voorwaarden wordt voldaan
Fasen traject
 1. Werkgroep: oprichten van een werkgroep of commissie die een plan van aanpak opstelt met daarin de criteria waaraan een nieuwe naam wel en niet moet voldoen; de te ontwikkelen activiteiten om tot de nieuwe naam te komen en het tijdpad. (Marjan Postma OC PSZ, Nika ten Brink OC Kids2b, Sander Zijlstra MR De Octopus, Anneke Sijpkens leidinggevende PSZ, Marinka Koster leidinggevende Kids2b, Peter Loonstra leidinggevende De Octopus.
 2. Brainstormfase door ouders en kinderen waarin allerlei namen worden bedacht, gekoppeld aan de criteria. Dit leidt tot een zogenaamde longlist. Brainstorm kan in een kleine groep en kan ook (mits goed voorbereid) via een prijsvraag onder leerkrachten, ouders en/of leerlingen.

  De selectiefase waarin de werkgroep een shortlist van 3 tot 6 namen opstelt die in aanmerking komen voor nader onderzoek.
 3. Naamonderzoek. Bestaat enerzijds uit een onderzoek naar eventuele feitelijke bezwaren (Bijvoorbeeld via kamer van koophandel, Google, Gouden Gids) voor het voeren van de nieuwe naam. Bestaat anderzijds uit een associatieonderzoek naar beelden die de naam oproept bij doelgroepen (eigen ouders of meer algemeen mensen met kinderen in het verzorgingsgebied). Te overwegen valt om een dergelijk onderzoek ook uit te voeren onder enkele professionals op het terrein van communicatie en PR.
 4. Keuze van de naam door de werkgroep. Op grond van het onderzoek wordt een naam gekozen die de minste bezwaren heeft en tevens de meeste positieve associaties oproept. In dit stadium verdient het aanbeveling om ook de praktische toepasbaarheid in het gebruik mee te wegen. Denk hierbij aan mogelijkheden om een slogan aan de naam te koppelen en aan mogelijkheden om de naam vorm te geven.
 5. Voordracht aan de stuurgroep en de stuurgroep neemt een beslissing.(bestuurders Peuterspeelzaal, Kinderopvang en onderwijs)
 6. Introductie van de naam. Aan een nieuwe naam moet men altijd even wennen. Er zullen mensen zijn die hem niet mooi vinden en anderen die lyrisch zijn. Zorg voor een gericht aanpak om de naam eerst intern goed te introduceren en te promoten bij bestuur, team, ouders en leerlingen. Pas daarna kan ie de buitenwereld in. Het helpt als er een goed enthousiast verhaal bij komt over de achtergrond, de betekenis en de toepassingsmogelijkheden van de naam.
 7. Vormgeving van de naam. Na de keuze van de naam komt de vormgeving van logo en toepassing daarvan in diverse huisstijl uitingen (gevelbord, correspondentieset, KindCentrumgids, folder, nieuwsbrief, rapport e.d.). Over het algemeen moet het verhaal over de naam dat bij de introductie is gebruikt (eventueel aangevuld met de geformuleerde criteria uit het plan van aanpak) voldoende zijn om tot een gerichte briefing aan vormgevers te komen.
Algemene criteria
 • De naam moet aansluiten bij het profiel (visie/missie) van de school
 • De naam moet aansluiten bij de omgeving van de school (doelgroepen, locatie, wijk)
 • Geen naam van een persoon
 • Moet het woord  "KindCentrum" of "IKC (Integraal KindCentrum)" in voorkomen
 • Naam moet kort en krachtig zijn
 
 

------------------

Naamgeving KindCentrum missie en visie en ambities


Missie
Het Kindcentrum is een veilige en uitdagende plek waar alle kinderen worden uitgedaagd om zelf de wereld te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen.  Alle onderdelen in het Kindcentrum leveren samen meer op dan afzonderlijk.
 
Visie
 • Kinderen leren en ontdekken in een veilige, uitdagende en natuurlijke omgeving
 • Kinderen leren overal,  in het Kindcentrum, maar zeker ook daar buiten. Wij stimuleren kinderen om te leren en te ontdekken. Het Kindcentrum biedt daarvoor  een uitdagende, gezellige en plezierige omgeving. Er zijn veel gevarieerde ruimtes, om samen te leren, om individueel te werken.  In ontdekhoeken, leerpleinen, grote en kleine ruimtes, stilteruimtes en een natuurplein, alles is ingericht voor het leren en ontdekken door kinderen. 
 • Het Kindcentrum staat midden in het dorpsleven. Omdat leren overal gebeurt, ook in het dorp, leggen wij de verbinding en maken wij gebruik van de kracht en de cultuur van het dorp.
 • Het Kindcentrum verbindt partners
 • In het Kindcentrum biedt alles wat kinderen en ouders nodig hebben voor een optimale ontwikkeling. Functies van onderwijs, opvang, ontwikkeling en zorg worden gebundeld in ons Kindcentrum. Wij kunnen dat niet alleen, daarom werken wij samen met partners zoals GGD, CJG, bibliotheek, muziekschool en sportverenigingen.
 • Een enthousiast team dat onderzoekt, ontwikkelt en ondersteunt
 • Wij werken met een enthousiast team dat doorlopend onderzoekt wat ieder kind nodig heeft. Dat ons team met veel plezier werkt samen met kinderen en ouders zie je dagelijks overal terug, in de interactie met kinderen, met ouders en met collega's. Ons team is multidisciplinair samengesteld, verschillende deskundigheden, taken en rollen vullen elkaar aan tot één geheel. Het team bestaat uit leerkrachten, pedagogisch medewerkers, vakleerkrachten, (externe) deskundigen.
 • Ouders en professionals vullen elkaar aan
 • Een goede relatie tussen ouders en Kindcentrum is onmisbaar voor optimale ontwikkeling van kinderen. Ouders en professionals van het Kindcentrum zijn educatieve partners. Educatief partnerschap betekent dat ouders en professionals elkaar over en weer informeren, samen werken en elkaar op de hoogte houden van de ontwikkeling van het kind. Zo maken we samen met het kind en de ouders/verzorgers de leerplannen.
 • Ook bij ouders/verzorgers ontdekken wij waar hun kracht ligt en benutten wij hun talenten. Dat kan op verschillende manieren. Zo kan de ene ouder lid zijn van de werkgroep huisvesting en de andere ouder een workshop geven. Ook oma's en opa's zien wij als een schakel in de opvoeding en onderwijs van kinderen.
 • Door het bieden van verschillende dagarrangementen  en pakketten voor onderwijs, opvang en zorg ondersteunen en ontzorgen wij ouders. Dit maakt het ouders mogelijk om arbeid en zorg te combineren. Het Kindcentrum biedt ouders één loket voor vragen over onderwijs, opvang en opvoeding.
 • Kinderen onderzoeken hun toekomst
 • Kennis ontwikkelt zich razendsnel in de huidige samenleving. Dat betekent dat kinderen hun leven lang zullen leren. Wij bieden modern en toekomstgericht onderwijs waardoor alle kinderen zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomst. Kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben bieden wij dit; kinderen die sneller vooruit willen geven wij de ruimte om nieuwe werelden te ontdekken.
 • Onze aandacht richt zich op het ontwikkelen van motivatie voor leren; door betekenisvol leren en door kinderen te leren leren. Dat houdt in dat wij werken met betekenisvolle opdrachten; door coöperatief samenwerken en door het ontwikkelen van competenties voor de 21ste eeuw.
 • Omdat ieder kind verschillend is en een eigen wijze en eigen tempo van leren heeft werken we met individuele leerroutes en niveaugroepen. Ieder kind heeft talenten. Het is onze uitdaging om kinderen te ondersteunen bij het optimaal leren kennen en ontwikkelen van deze talenten. Ieder kind een eigen programma dat bij hem/haar past. Passend onderwijs en passende opvang zorgen voor ondersteuning wanneer een kind dit nodig heeft.
 • Ieder kind heeft een eigen portfolio waarin de ontwikkeling wordt gevolgd. Kinderen houden hun eigen portfolio bij met ondersteuning van leerkrachten. Ouders, kinderen en leerkrachten bespreken regelmatig de ontwikkeling en leggen dit vast in plannen en verslagen in de portfolio.
 • Modern onderwijs betekent ook optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die moderne technologie biedt. Het gebruik van ICT maakt voor kinderen het onderwijs eigentijds en aantrekkelijk met nieuwe onderwijsprogramma's. Tevens biedt het de mogelijkheid om binnen en buitenschools leren, te verbinden. ICT  biedt professionals de mogelijkheid om de individuele leerlijn van ieder kind goed te kunnen volgen.
 • Uitdagend onderwijs betekent het onderzoeken waar je talenten liggen en de ruimte en ondersteuning krijgen om deze optimaal te ontwikkelen. Naast taal, rekenen en de kernvakken krijgen worden ook 21ste eeuwse vaardigheden geoefend zoals samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Steeds meer worden kinderen gedurende de jaren zelf geleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren, samen met anderen. Thema's, projecten, naschoolse activiteiten, leren en spelen, formeel en informeel leren zijn met elkaar verbonden in een rijk programma dat afgestemd is op ieder individueel kind. Individueel werken en samenwerking  in projecten, en met coöperatieve werkvormen, verplichte lessen en facultatieve workshops worden afgewisseld.
 • Kennis van taal en rekenen is een belangrijke sleutel tot deelname aan de samenleving. Aandacht hiervoor is een belangrijk onderdeel van het Kindcentrum.
 • In een nieuw tijdperk passen nieuwe schooltijden.
 • Het Kindcentrum werkt met een continurooster en het Vijf Gelijke Dagen model. We streven er naar dat ouders/ kinderen gebruik kunnen maken van een aantal snipperdagen. 
 
 
Ambitie & motivatie van de samenwerking
Lauwers en Eems, Kids2B en Peuterspeelzaalwerk De Marne delen de missie en visie zonder voorbehoud. Zij hebben naast een onderwijskundige en pedagogische motivatie ook een bedrijfsmatige drive tot samenwerking. In een krimpende markt stellen we ons tot doel door samenwerking de kwaliteit en het aanbod van voorzieningen in stand te houden.
 
Toekomstverwachting en strategische richting
Organisaties hebben te maken met een demografische krimp. Onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal hebben te maken met veranderend overheidsbeleid en dienen zich op te maken voor o.a. passend onderwijs en harmonisatie. Door krachten te bundelen in het concept Kindcentrum is de verwachting dat door het bieden van een integraal aanbod van hoge kwaliteit, afgestemd op de wensen en behoeften van kinderen, ouders en het dorp de veranderende toekomst goed tegemoet te kunnen treden. Kwaliteit, continuïteit, betaalbaarheid, breed aanbod zijn belangrijke strategische doelen.